Právo duševního vlastnictví

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům služby v oblasti práv k patentům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům, v oblasti autorských práv a práv k informačním technologiím (IT právo).

Advokáti naší kanceláře zastupují klienty v řízeních ohledně registrace u Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví, zpracovávají odpovídající smlouvy umožňující využití duševního vlastnictví, včetně smluv licenčních. Zastupujeme klienty při ochraně autorského práva pro případ jeho porušení ze strany třetích osob, a to jak před soudy, tak v jednáních s druhou stranou.

  • všestranné poradenství v oblasti veřejného správního práva
  • právní zastupování ve správních řízeních (například řízení ohledně ochranných známek vedených Úřadem pro ochranu duševního vlastnictví, práv k patentům, ochranným známkám, průmyslovým vzorům, v oblasti autorských práv a práv k informačním technologiím (IT právo):
  • např. při zakládání internetového obchodu splnění povinností dle obchodního zákoníku
  • sepsání Obchodních podmínek, ochrana autorských práv
  • zastupování v soudních sporech ohledně nekalé soutěže, porušení autorského práva a nároků na náhradu škody