Obchodní právo - Právo společností

Právníci advokátní kanceláře ŽIŽKA & PARTNERS poskytují komplexní právní poradenství oblasti obecného obchodního práva, práva obchodních společností, družstev a smluvního práva. V rámci oblasti korporátního práva zajišťuje advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS zejména právní poradenství v souvislosti se zakládáním všech forem obchodních společností, sepisováním zakladatelských dokumentů, zabezpečováním živnostenských a jiných podnikatelských oprávněních, zápisy do obchodního rejstříku, vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zvyšováním a snižováním základního kapitálu obchodních společností apod.

Svým klientům advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS nabízí také související právní poradenství v oblasti víz pro pobyt cizinců na území ČR, pracovního práva, fúzí a akvizic, autorského práva či veřejných zakázek a práva hospodářské soutěže.

V oblasti obecného obchodně právního poradenství svým klientům poskytujeme zejména následující služby:

ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTÍ

 • Zakládání nových obchodních společností, družstev a organizačních složek
 • Poskytování ready-made společností
  • advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS se specializuje na poskytování již založených tzv. ready made společností nebo shelf společností – ready made společnosti lze okamžitě použít k obchodní transakci, jsou zapsány v obchodním rejstříku, registrovány u orgánů veřejné správy, ke dni prodeje nevykonávaly žádnou činnost, nemají žádné závazky ani pohledávky a mají plně splacený základní kapitál
 • Příprava veškeré právní dokumentace související se založením společnosti a zastupování při jejím zápisu do obchodního rejstříku
 • Služby virtuální kanceláře, umístění sídla společnosti
 • Zajištění souvisejících služeb daňových a účetních včetně služeb auditora

KAŽDODENNÍ KORPORÁTNÍ PORADENSTVÍ

 • Běžná agenda obchodních společností - právní poradenství při řešení každodenních otázek souvisejících s vnitřním či vnějším fungováním společnosti
  • zajišťování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění
  • organizace a pořádání valných hromad, schůzí představenstva a dozorčí rady
  • úprava právních poměrů společností (zajištění změn zakladatelských dokumentů společnosti)
  • převod obchodních podílů/akcií
  • správa korporátních záležitostí včetně konzultací při vytváření formy řízení společnosti
  • konzultace v otázkách práv akcionářů, resp. společníků, povinnosti a odpovědnost členů orgánů společností
  • zastupování klienta ve vztahu k orgánům veřejné správy, plnění informačních povinností
 • snižování a zvyšování základního kapitálu;
 • příprava akcionářských dohod a jejich vyjednávání
 • právo cenných papírů (převody cenných papírů, zajištění jejich prostřednictvím, upisování akcií, směnečné a šekové právo)
 • smluvní právo (tvorba konkrétních smluv nebo celých smluvních dokumentací zajišťující práv¬ní realizaci projektu, jejich posouzeni z hlediska zájmu smluvní strany, due diligence, legal opi¬nion)
 • bankovní právo (investice a akvizice, úvěrová problematika)


KONCERNOVÉ PRÁVO

 • asistence při plnění všech povinností stanovených českým právním řádem (příprava zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, ovládací smlouvy, informační povinnost)


LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

 • komplexní zajištění procesu likvidace společností, a to jak po stránce právní, tak po stránce daňové a účetní (příprava dokumentů pro rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace a jmenování likvidátora, zápis příslušných změn do obchodního rejstříku, výmaz společnosti z obchodního rejstříku)
 • nabídka služeb likvidátora